About

Reconstructing Ourselves

Recontrsucting Ourselves is an Arts Council Wales funded project exploring the stories, lives and experiences of breast reconstruction patients and staff at Morriston Hospital, Swansea.

As part of this new Artist in Residence scheme for ABMU healthboard (running from Apr 2014-Sep 2015) Prue Thimbleby (http://www.prue.thimbleby.net), Sarah Wright and Rhian Solomon (http://www.rhiansolomon.co.uk) – a duo of Artists and a clinical Anthropologist – will be working alongside clinicians and patients from Morriston hospital – listening, talking, interpreting and recreating the detailed dialogues and narratives of the people that they meet.

Sarah Wright will be leading a research strand to the project – asking the question; ‘Does giving patients the chance to record what they want to say to the consultant and playing this at the start of the consultation improve the outcome?’

Rhian Solomon will be leading art workshops with the patients, facilitating creative works in response to their experiences. 

The project will culminate in a symposium and exhibition which will show the results of the research, a new collection of work by Rhian Solomon which wil be informed by art workshops with patients and staff and a series of digital stories (www.swanseastorytelling.com) told by participants involved in the project. The stories will be facilitated by Prue Thimbleby and will involve photography students from The University of Wales, Trinty St David. The university will also be supporting Rhian Solomon through access to their specialist workshops and studios. 

 

Ail-lunio Ein Hunain

Mae Ail-lunio Ein Hunain yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n archwilio straeon, bywydau a phrofiadau cleifion a staff ail-lunio’r fron yn Ysbyty Treforys, Abertawe. 

Fel rhan o’r prosiect Artist Preswyl newydd hwn ar gyfer Bwrdd lechyd PABM (sy’n rhedeg o Ebrill 2014-Medi 2015) bydd Prue Thimbleby (www.pruethimbleby.net), Sarah Wright a Rhian Solomon (www.rhiansolomon.co.uk) – deuawd a Artistiaid ac Anthropolegydd clinigol – yn gweithio ochr yn ochr â clinigwyr a chleifion Ysbyty Treforys – gwrando, siarad, dehongli ac yn ailgreu sgyrsiau ac hanesion y bobl y maen nhw’n cwrdd â nhw. 

Bydd Sarah Wright yn arwain y llinyn ymchwil – gan ofyn y cwestiwn: ‘Ydy rhoi cyfie i gleifion gofnodi’r hyn mean nhw am ei ddweud wrth y meddyg ymgynghorol a’i chwarae ar ddechrau’r ymgynghoraid yn gwella’r canlyniad?’

Bydd Rhian Solomon yn arwain gweithdai celf gyda’r cleifion, gan hwyluso gwaith creadigol mewn ymateb i’w profiadau. 

Bydd y prosiect yn arwain at symposiwm ac arddangosfa fydd yn dangos canlyniadau’r ymchwil, casgliad newydd o waith gan Rhian Solomon fydd yn cael ei lywio gan weithdai celf gyda chleifion a staff, a chyfres o straeon digidol (www.swanseastorytelling.com) wedi’u hadrodd gan bobl sy’n cymryd rhan yn y prosiect. Bydd y straeon yn cael eu hwyluso gan Prue Thimbleby a bydd myfyrwyr ffotograffiaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan. Bydd y Brifysgol hefyd yn cefnogi Rhian Solomon trwy fynediad i’r gweithdai a’r stiwdios arbenigol.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s